אזור מלאכה - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 133

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מלאכה - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 133
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לאזור מלאכה קיים. באזור זה יקבעו ייעודי קרקע לתעשייה ומלאכה, מלאכה משולבת במסחר , שטחי מסחר ושטח לבניני ציבור. במסגרת זו יבוצעו פעולות איחוד וחלוקת מגרשים שלא בהסכמת בעלים.
התכנית קובעת את הפעולות הבאות:
א. שינוי יעוד מאזור תעשייה לאזור תעשייה קלה ומלאכה, ומלאכה משולבת במסחר.
ב. שינוי יעוד קרקע מאזור תעשייה ומלאכה לאזורים משולבים- מלאכה ומסחר.
ג. הגדרת תכליות ושימושים מותרים .
ד. קביעת זכויות ומגבלות בניה באזורים והשימושים השונים.
ה. הסדרת תנועה והקצאת שטחים ביעוד באזור מלאכה משולב מסחר למטרות חניה לרכב פרטי ורכב תפעולי.
ו. הקצאת שטחים למטרת חניה.
ז. קביעת הוראות לתכנון בינוי ועיצוב אדריכלי,תכנון נוף ועבודות פיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
אזור המלאכה- בסמוך לאזור התעשייה הצפוני, רח' ז'בוטינסקי,
רח' המסגר, רח' הרצל ? אופקים.
גוש: 39557 חלקות בשלמות:194? 158, 155? 152, 148, 147, 21 ? 15,17? 6, 4
חלקי חלקות: 149 ,139, 127,137,138, 22
100212 גוש לא מוסדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק4, 6-15, 17-21, 147-148, 152-155, 158-19422, 127, 137-139, 149
100212כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ בת/ 47אזור תעשיה צפון - אופקים.שינוי
תוכנית23/ 02/ 101/ 2תכנית מתאר אופקיםשינוי
תוכנית23/ 02/ 101/ 2תכנית מתאר אופקיםכפיפות
תוכנית23/ 03/ 102/ 26אזור מלאכה - אופקיםשינוי
תוכנית23/ 03/ 102/ 50קביעת חלוקת השטחים ואופי הבינוי - אזורתעשיה ומלאכה - אופקיםשינוי
תוכנית23/ 03/ 102/ 82שכונת רמב''ם - אופקיםשינוי
תוכנית23/ 03/ 102/ 134תוספת קומה למבנה מסחרי רחוב הרצל פינת ז'בוטינסקי - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הוגשו התנגדויות05/11/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/10/2012תאריך פרסום: 22/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6486. עמוד: 494. שנה עברית: התשעג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/10/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית26/08/2012
פרסום להפקדה בעיתונים24/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/08/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/08/2012
החלטה בדיון בהפקדה14/04/2010
קבלת תכנית06/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים143411/10/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000614/04/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה