אזור מלונאות ואדי חמד

תוכנית 2/ 03/ 162/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מלונאות ואדי חמד
מספר: 2/ 03/ 162/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון הגדלת שטח לאיזור מלונאות ע"י:- שינוי יעוד הקרקע מדרך לאיזור מלונאות ונופש, שצ"פ ושטח לחניה ציבורית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אזור מלונאות ואדי חמד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40033חלק1, 3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/06/1989תאריך פרסום: 29/06/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3673. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות07/03/1989תאריך פרסום: 07/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3627. שנה עברית: התשמט .
קבלת תכנית06/03/1989