אזור מלונאות תיירות ונופש - עומר

תוכנית 14/ 02/ 100/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מלונאות תיירות ונופש - עומר
מספר: 14/ 02/ 100/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מלונאות ונופש
על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
גושים: 100168 ח"ח 2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38557חלק1
38558חלק2, 42, 45
168001חלק1, 5, 12, 17-18, 20, 22-23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/06/1996תאריך פרסום: 18/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4419. עמוד: 3620. שנה עברית: התשנו .
החלטה בדיון באישור תכנית15/04/1996
פרסום להפקדה ברשומות19/12/1995תאריך פרסום: 19/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4362. עמוד: 969. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים16/11/1995תאריך פרסום בעיתון: 16/11/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/07/1995
החלטה בדיון בהפקדה26/06/1995
קבלת תכנית03/07/1994