אזור מסחר ושירותים צומת ראם

תוכנית בר/ 265

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מסחר ושירותים צומת ראם
מספר: בר/ 265
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לייעודים הבאים: שטח מסחרי,
שטח לשטח ציבורי פתוח, שטח למבני ציבור, ושטח לדרכים.
ב. קביעת זכויות בניה.
ג. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.
ד. הקטנת קו בנין לכביש ארצי 40 .
ה. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז'
לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקבני ראם

תיאור המיקום:
צומת ראם מועצה אזורית נחל שורק.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2203חלק6-7, 44, 57, 61-62, 6453-54, 65
2212חלק34-38, 41-42, 64, 67-76, 84-87, 89, 91, 9777, 96
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/2006תאריך פרסום: 31/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5611. עמוד: 1097. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים15/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית03/12/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/10/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/02/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות25/10/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/10/2003
פרסום להפקדה ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 18. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים12/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/09/2003
החלטה בדיון בהפקדה19/12/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/08/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף23/07/2001
קבלת תכנית28/06/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200604003/12/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200603629/10/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים48614/02/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200400925/11/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200403225/10/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200401402/05/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200400422/02/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים35530/10/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301104/06/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200300115/01/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200202104/12/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים18825/06/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים45508/04/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים26110/03/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים17529/01/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח13721/01/2002