אזור מסחר צומת ראם

תוכנית 6/ 03/ 122/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מסחר צומת ראם
מספר: 6/ 03/ 122/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית הכבישים הארצית מדרישה את חשיבות צומת ראם
כנקודה מרכזית במערך התנועה האזורי והארצי גם יחד.
עובדה זו מחזקת את הצורך בהסדרת שימושי הקרקע
ועיצוב פיזי של הצומת, תפיסת התכנון
שגובה ממליצה על שימושים מסחריים בחזית הכבישים
הן בתחום המועצה אזורית יואב ןוהן בתחום מועצה אזורית נחל שורק.
התכנון יושג ע"י מטרות התכנית הבאות:
א. שינוי קו בניין מכביש מספר 3 מ- 60 מ' ל- 45 מ'.
ב. שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור למסחר ושטח ציבורי פתוח.
ג. שינוי יעוד משטח ואדי למסחר וכביש.
ד. שינוי יעוד ממלאכה לכביש.
ה. שינוי יעוד מאזור תעשיה לכביש ושינוי יעוד מכביש לשטח ציבורי פתוח.
ו. שינוי יעוד ממסחרי למוסדות.
ז. הגדרת שטח למובל ניקוז.
ה. הגדלת זכויות בניה במגרש למבני ציבור מ- % 35 ל- % 65
ושינוי בקו בניין אחורי מ- 5 ל- 0 (מגרש מס' 11).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2199חלק4
2201חלק26, 52
2203חלק47, 49, 53-5558, 63-66, 69
2604חלק29-30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/10/2008
החלטה בדיון בהפקדה14/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/11/2006
קבלת תכנית21/09/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900302/02/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700414/05/2007