אזור מע"ר תל שבע

תוכנית 7/ 02/ 172/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור מע"ר תל שבע
מספר: 7/ 02/ 172/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז אזרחי ומסחרי
על ידי קביעת יעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
ישוב: תל שבע
תל שבע המרכז בין קוארדינטות אורך 136000-136500
וקוארדינטות רוחב 72500-73000 מדרום לדרך מס' 7
וממערב לדרך מס' 10.
גושים: 100059

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
59002חלק2-3, 5, 8
100059חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים09/11/1994תאריך פרסום בעיתון: 09/11/1994.
פרסום לאישור ברשומות03/11/1994תאריך פרסום: 03/11/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4258. עמוד: 549. שנה עברית: התשנה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/07/1994
החלטה בדיון באישור תכנית11/04/1994
פרסום להפקדה ברשומות06/01/1994תאריך פרסום: 06/01/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4181. עמוד: 1496. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים29/11/1993תאריך פרסום בעיתון: 29/11/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/10/1993
החלטה בדיון בהפקדה14/12/1992
קבלת תכנית21/10/1992