אזור מרכז אזרחי / מסחרי - תל שבע

תוכנית 7/ מק/ 2039

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מרכז אזרחי / מסחרי - תל שבע
מספר: 7/ מק/ 2039
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לחלק את המגרש לשני מגרשים, לפי סעיף 62 א (א) (1).
ב. להסדיר חלוקת שטחי הבניה המותרים לפי סעיף 62 א (א) (6).
ג. לקבוע קוי בנין חדשים.
לא יהיה כל שינוי באחוזי הבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100059חלק119
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 388אזור ספורט - תל שבעשינוי
ישות כללית7/ 02/ 172/ 1(01)בקשה להיתר לבניית ספריה בתל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/02/2004תאריך פרסום: 25/02/2004. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים25/02/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/06/2003
פרסום להפקדה בעיתונים12/01/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200109826/06/2003