אזור משק קיבוץ לוטם

תוכנית ג/ 10814

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור משק קיבוץ לוטם
מספר: ג/ 10814
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הסדרת אזור מהשק של הקיבוץ, המפעל וכביש הגישה לישוב
ב. השלמה לתכנית המתאר לאזור המגורים ג/ 9150 , בתוקף ליצירת תכנית מתאר כוללת ליישוב.
ג. קביעת הוראות לפיתוח השטח.
ד. קביעת מגבלות , הוראות ותנאים לשמירת איכות הסביבה.
ה. הסדרת חריגות קיימות ומוצעות של המפעל ליער לוטם.

עיקרי הוראות תכנית:-
- אזור המשק, מצטמצם, בהתחשב במגבלות תמ"א 22, ומתווספים תקנות ביחס לפוטנציאל הבניה. והוראות סביבתיות .
- אזור התעשיה, גדל, בחלקו ע"ח יער לוטם, פתרון להרחבת המפעל בהתחשב במגבלות הסביבתיות.
נספח נופי מנחה לשילוב המפעל בנוף.
- אזור מלאכה הוגדר בסמוך לאזור המשק, מצומצם בשטחו.
- מתווספים שטחים לייעוד תוספת יער-נטע אדם, עפ"י הוראות תמ"א 22, בתאום עם קק"ל.
- כביש הגישה לישוב מוסד כדרך, עפ"י התוואי הקיים.
- מתווסף בית עלמין, נקבעות הוראות ביחס לבית העלמין.
- נקבעות התכליות , הוראות בניה, הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי, התניות לביצוע, והנחיות סביבתיות לתכליות השונות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלוטם

תיאור המיקום:
ישוב: לטם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19263חלק47-48, 56-57, 5943, 46, 53-55, 58
19264חלק5435-38, 41-44, 50, 53, 55
19265חלק46, 48-49, 51, 54
19400חלק3
19401חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9150שטח פיתוח לקיבוץ לוטם ולישוב קהילתי לוטם.שינוי
תוכניתג/ 6443קבוץ לוטםשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/03/2006תאריך פרסום: 19/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5507. עמוד: 2311. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים03/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2006. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/02/2006
החלטה בדיון באישור תכנית28/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות27/01/2004תאריך פרסום: 27/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5268. עמוד: 1756. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2003
פרסום להפקדה בעיתונים19/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2003. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/10/2003
החלטה בדיון בוולק"ח01/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה16/04/2001
קבלת תכנית22/07/1998