אזור נווה הדרים - אשקלון

תוכנית 4/ 03/ 175/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור נווה הדרים - אשקלון
מספר: 4/ 03/ 175/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקמת אזור מגורים מיוחד ע"י שינויים ביעודי קרקע כמפורט להלן:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים ב' ו- ג' לאזור מגורים מיוחד.
ב. שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לדרך משולבת.
ג. ביטול שביל להולכי רגל והפיכתו לשצ"פ.
ד. שינוי במספר הקומות המרביים.
2. צרוף נספח בינוי הסדרי תנועה וחניה וקביעת שטחים לחניה פרטית.
3. במכלול קביעת השימושים המותרים לאזור מגורים מיוחד נקבעו שימושים כתוספת למגורים גם מקבץ דיור או מעון סטודנטים, לרבות קביעת תקן
לחניה לשימושים אלה.
4. קביעת מס' יח"ד מקסימלי ללא שינוי בשטחי הבניה.
5. תכנית איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלון

תיאור המיקום:
שכונת נווה הדרים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1238חלק24-26, 30, 32-33, 36
1239חלק26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4/ במ/ 88/ 1נאות אשקלון ג'- שינוישינוי
תוכנית4/ מק/ 2134נווה הדרים - אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/09/2005תאריך פרסום: 29/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5442. עמוד: 4360. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים02/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית06/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות03/05/2005תאריך פרסום: 03/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5395. עמוד: 2580. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/04/2005
פרסום להפקדה בעיתונים04/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/02/2005
החלטה בדיון בהפקדה27/12/2004
קבלת תכנית23/11/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/11/2004