אזור ספורט - תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 388

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור ספורט - תל שבע
מספר: 7/ 03/ 388
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח מתקני ספורט, מועדוני
ספורט ושטח ציבורי לפעילויות ספורט עממי וקביעת
זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
ישוב: תל שבע
מקום: מצפון - אפיק נחל באר - שבע
מדרום - כביש מס' 7
ממערב - אפיק נחל באר - שבע
ממזרח - שכונות מגורים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39729חלק1, 9, 14, 24
100059חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים27/10/1993תאריך פרסום בעיתון: 27/10/1993.
פרסום לאישור ברשומות02/09/1993תאריך פרסום: 02/09/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4140. עמוד: 4162. שנה עברית: התשנג .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/07/1993
החלטה בדיון באישור תכנית19/05/1993
פרסום להפקדה ברשומות18/02/1993תאריך פרסום: 18/02/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4087. עמוד: 1837. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים17/12/1992תאריך פרסום בעיתון: 17/12/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/11/1992
החלטה בדיון בהפקדה12/12/1991
קבלת תכנית11/06/1991