אזור קרית יהודית באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 167/ 48

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור קרית יהודית באר שבע
מספר: 5/ 03/ 167/ 48
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת תדלוק בדרגה ב' בתחום
המגרש המיועד לתעשיה ומלאכה ע"י שינויים ביעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעעמק שרה

תיאור המיקום:
מקום: אזור קרית יהודית, בין רחוב דרך אילת
פינת רחוב תוצרת הארץ

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38095חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 167אזור תעשיה עמק שרה באר - שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/2005תאריך פרסום: 15/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5367. עמוד: 1628. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים23/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/12/2004
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/12/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/11/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות18/10/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות14/07/2004תאריך פרסום: 14/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5314. עמוד: 3414. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים24/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/06/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/06/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית26/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה16/06/2003
קבלת תכנית17/08/2000