אזור תיירות ונופש בין להב דביר

תוכנית 7/ 03/ 184/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תיירות ונופש בין להב דביר
מספר: 7/ 03/ 184/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת חדשה לאתר נופש ותיירות כולל שינוי
יעודי קרקע, התוויה חדשה לדרכי גישה ואזורי חניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןלהב

תיאור המיקום:
ישוב: להב
מו"א בני שמעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
223001חלק1-2
224001חלק1, 3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית10/01/2006
החלטה בדיון בוולק"ח06/06/2005
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/11/1992
פרסום לאישור ברשומות19/11/1992תאריך פרסום: 19/11/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4059. עמוד: 485. שנה עברית: התשנג .
קבלת תכנית03/09/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/07/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה05/07/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/07/1992
החלטה בדיון באישור תכנית13/05/1991
פרסום להפקדה ברשומות07/03/1991תאריך פרסום: 07/03/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3855. עמוד: 1800. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים23/01/1991תאריך פרסום בעיתון: 23/01/1991.
החלטה בדיון בהפקדה14/01/1991