אזור תעסוקה דרומי, אור יהודה

תוכנית מאא/ 205

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעסוקה דרומי, אור יהודה
מספר: מאא/ 205
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תכניות ותכנון מחדש של השטח הכלול בתכנית בכדי לאפשר:
א. את פיתוחו כאזור תעסוקה לתעשייה עתירת ידע, מסחר, מלונאות, בידור, נופש, ספורט ושטחים לרווחת הציבור.
ב. לקדם את פיתוח העיר.
כל זאת ע"י:
1. שינוי יעודי קרקע מספורט, חקלאות, ושטח לא מתוכנן, ליעודים של תעסוקה מעורבת, מלונאות מעורב, מסחר, משרדים, שפ"פ, שצ"פ, שב"צ ולדרכים.
2. אזור בתכנית לאיחוד וחלוקה, שבהסכמת הבעלים.
3. קביעת מבנים לפינוי והריסה.
4. התווית מערכת דרכים חדשות, ביטול, שינוי פינוי והרחבה של דרכים קיימות. התווית זכות מעבר להולכי רגל, זכות מעבר לרכב והולכי רגל, והתווית קולונדות לאורך חזיתות הבניינים.
5. הסדרת התנועה, וקביעת הסדרי חנייה.
6. קביעת זכויות-בנייה, גובה בניינים, קוי בניין, והוראות בנייה אחרות עבור שימושי הקרקע שבתכנית.
7. קביעת סה"כ זכויות הבנייה בתכנית: עיקרי 201500 מ"ר, שירות מעל קרקע 67935 מ"ר, שירות מתחת לקרקע 263858 מ"ר, בבניינים בגובה שבין 4 קומות ל- 15 קומות מעל קומה מסחרית.
8. קביעת הוראות ותנאים למתן היתרי בניה.
9. מתן הוראות בדבר הגבלות עקב בטיחות טיסה. כמו כן הוראות בדבר מיגון אקוסטי, עפ"י הוראות תמא/ 4/ 2.
10. קביעת שלבי ביצוע וההתניות לביצועם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבאור יהודה-אזוראור יהודהאור יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6481חלק32, 68, 9333, 45, 77, 94
6505חלק22-24
6508חלק12-14, 36, 45-46, 61-62, 64, 72-73, 89, 98, 10887-88, 90, 118, 122-124
6509חלק2-28, 30-32, 34-36, 381, 29, 33, 37, 39, 41
6510חלק91, 4-5, 10, 14
6511חלק1
7216חלק139
7217חלק5051, 142
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמאא/ במ/ 3/ 90שכונת נוה רבין - (כפר ענה)שינוי
תוכניתמתא/ 20כביש 412 - נוה אפרים ושכונת נוה רבין - דרך פרבריתמהירה.שינוי
תוכניתמאא/ 100תכנון כללישינוי
תוכניתמאא/ 7אור יהודהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/08/2004תאריך פרסום: 12/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5321. עמוד: 3672. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים08/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/07/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/06/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות24/03/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות21/09/2003תאריך פרסום: 21/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5226. עמוד: 4169. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים21/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/08/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/08/2003
החלטה בדיון במועצה הארצית27/03/2003
החלטה בדיון בוולק"ח07/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה20/05/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/12/1999
קבלת תכנית03/03/1999