אזור תעסוקה מושב חצבה

תוכנית 30/ 02/ 291

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעסוקה מושב חצבה
מספר: 30/ 02/ 291
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעסוקה, ע"י שינויים ביעודי הקרקע מקרקע חקלאית ודרך קיימת ל-:
א. אזור תעשיה מלאכה ואחסנה
ב. אזור מסחרי
ג. שטח ציבורי פתוח.
ד. נחל
ה. אזור חניה.
ו. בית עלמין.
ז. דרכים.
איחוד וחלוקת מגרשים בגבולות התכנית בהסכמת הבעלים וקביעת זכויות, הנחיות, הוראות והגבלות מחייבות, בבניה פרטית, ציבורית ואחזקתה, שמירה על רמת הבניה ועל איכות החיים, הנוף וקביעת עקרונות בינוי ותנאים למתן היתרי בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום

תיאור המיקום:
נ.צ. x=225463
y=519710

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39052חלק2
39053חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/12/2011תאריך פרסום: 22/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6346. עמוד: 1594. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים04/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2011. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/10/2011
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/10/2011
החלטה בדיון באישור תכנית28/04/2008
פרסום להפקדה ברשומות28/02/2008תאריך פרסום: 28/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5781. עמוד: 2118. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/02/2008
פרסום להפקדה בעיתונים01/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2008. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט31/01/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית29/01/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/01/2008
החלטה בדיון בוולק"ח16/04/2007
החלטה בדיון בהפקדה23/05/2005
קבלת תכנית08/05/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה