אזור תעסוקה פארק השרון תחנת תדלוק ושרותי דרך.

תוכנית צש/ 62/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעסוקה פארק השרון תחנת תדלוק ושרותי דרך.
מספר: צש/ 62/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים, כמשמעותן בסעיף ג' סימן ז' לחוק, על ידי חלוקה חדשה של חלק ממגרש 2017 ואיחודו עם מגרש 2010 למגרש אחד, בתחום התכנית, שייקרא 2080, וכן חלוקת מגרש 2050B למגרש חדש בתחום התכנית, שייקרא 2090.
2. שינוי יעוד חלק מהמגרש המאוחד 2080 מ: "מגרש לסילוק פסולת מוצקה", "שטח
פרטי פתוח" ו-"דרך", ליעוד חדש: "אזור לשימוש מעורב: משרדי הרשות המקומית, תעסוקה, תחנת-תדלוק מדרגה ג', שירותי דרך ושטחי חניה", והשארת החלק שיעודו "שטח פרטי פתוח" ללא שינוי.
3. ביטול חלק מדרך קיימת המשמש כאזור תמרון לרכב.
4. קביעת הוראות בניה מפורטות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרון

תיאור המיקום:
אזור תעסוקה פארק השרון.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7886חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ בת/ 62/ 2פארק תעשיתי לב השרון.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3542. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים07/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/04/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/09/2007
החלטה בדיון באישור תכנית30/01/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4213. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים05/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה20/04/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/08/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף01/07/2002
קבלת תכנית05/06/2002