אזור תעסוקה קלה ומלאכה בית עלמין בדימונה

תוכנית 25/ 03/ 102/ 72

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעסוקה קלה ומלאכה בית עלמין בדימונה
מספר: 25/ 03/ 102/ 72
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעסוקה קלה ומלאכה
סמוך לבית עלמין דימונה.

עיקרי ההוראות:
- איחוד וחלוקת מגרשים.
- שינוי יעוד קרקע משצ''פ ובית עלמין לתעסוקה קלה ומלאכה, דרך וחניה.
- קביעת שימושים לתעסוקה קלה ומלאכה, שצ''פ, דרך וחניה.
- קביעת זכויות והוראות בניה לתעסוקה קלה ומלאכה.
- קביעת קוי בניין.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםדימונהדימונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39505חלק83
100326חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית25/ 02/ 101תכנית מתאר דימונהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית08/08/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/05/2011
החלטה בדיון בהפקדה06/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100328/02/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901106/07/2009