אזור תעסוקה - מערב תל מונד.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 237

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעסוקה - מערב תל מונד.
מספר: הצ/ 5/ 1/ 237
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד+קביעת הוראות וזכויות בניה+תנאים להיתר.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה
2. שינוי ייעוד הקרקע מדרכים וחקלאי לייעודים הבאים: מבנים ומוסדות ציבור לתרבות ופנאי, שטח ציבורי פתוח, פרטי פתוח, מגורים ב', תעסוקה, תעשיה עתירת ידע, דרכים מוצעות ומאושרות.
3. קביעת הוראות וזכויות בניה.
4. קביעת תנאים להיתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונדדרך הלורד

תיאור המיקום:
דרך הלורד מונד (המשך רח' הדקל)
מערב תל מונד על דרך הכניסה הדרום מערבית ליישוב ובצמוד לרחוב דרך הלורד מדרום ומצפון גבול לרשויות תל מונד ומועצה אזורית "לב השרון"

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7786חלק11-15, 17-20
7787חלק26, 28-31, 53-5423-24, 27, 37, 140
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 100/ אתכנית מרתפיםכפיפות
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 200קביעת הוראות בניהכפיפות
תוכניתהצ/ 0/ 1/ 3/ בקביעת הוראות והגבלות לבנינים אשר שימושם למחסנים חקלאיים באיזור שייעודו חקלאישינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 202הפקעת זכויות מעבר לצנרת מים, תל מונד.שינוי
תוכניתהצ/ 0/ 1/ 3מבני-משק בשטח חקלאי. תל מונדשינוי
תוכניתתממ/ 3/ 21תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית28/02/2012
החלטה בדיון בהפקדה08/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/11/2009
קבלת תכנית25/08/2008