אזור תעשיה אשדוד

תוכנית 3/ 03/ 114/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה אשדוד
מספר: 3/ 03/ 114/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור משולב לתעשיה עתירת ידע, משרדים ומסחר.
2.קביעת השימושים המותרים.
3. חלוקת זכויות הבניה בין השימושים המותרים ללא הגדלה בסה"כ זכויות הבניה המותרות.
4. שינוי מספר הקומות המירבי וקביעת מיקומן מעל/מתחת למפלס הכניסה הקובעת, קביעת קווי בנין והנחיות לחומרי גמר.
5. קביעת הנחיות לתשתיות.
6. קביעת תנאים למתן היתר בניה וקביעת שטחים לחניה פרטית.
7. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
מקום: אזור תעשיה בינונית (2) רח' האורגים 9 פינת רח' ויצמן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2065חלק29
2453חלק90-91100
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ מק/ 2026תוכנית 3/ מק/ 2026שינוי
תוכנית3/ 03/ 114אזור תעשיה מרכזישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/09/2006תאריך פרסום: 21/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5580. עמוד: 5037. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים15/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/08/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/07/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית17/01/2006
החלטה בדיון באישור תכנית02/01/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2005תאריך פרסום: 08/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5453. עמוד: 277. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים12/10/2005תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/08/2005
החלטה בדיון בהפקדה17/01/2005
קבלת תכנית31/10/2001