אזור תעשיה במרכז אזורי חבל אילות

תוכנית 12/ 03/ 101/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה במרכז אזורי חבל אילות
מספר: 12/ 03/ 101/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עדכון גבולות וחלוקה למגרשים באזור תעשיה ויצירת מגרש לחווה סולרית
במרכז האזורי חבל אילות.

עיקרי ההוראות:
1. חלוקת מגרשים ועדכון גבולות באזור תעשיה
ושינוי יעוד קרקע לא לבניה למתקן הנדסי (חווה סולרית).
2. קביעת התכליות המותרות בכל תא שטח.
3. קביעת הורואת לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.
4. קביעת הוראות והנחיות לשמירה על איכות הסביבה.
5. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39113חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 03/ 101/ 1מרכז אזורי חבל אילותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית12/12/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/10/2011
החלטה בדיון בהפקדה03/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/06/2009