אזור תעשיה דרומי - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 127

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה דרומי - אופקים
מספר: 23/ 03/ 127
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעודי קרקע משטח חקלאי לאזור תעשיה ומלאכה,
לאזור מסחרי, לאזור מסחר תעשיה קלה ומלאכה לאזור לשרותי דרך,
לש.צ.פ. לשטחים פתוחים, לדרכים, ומדרך מוצעת לש.צ.פ.
ב. קביעת זכויות ומגבלות בניה והוראות בניה ובינוי.
ג. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ד. קביעת הנחיות סביבתיות וכללים למנייעת מפגעים.
ה. קביעת הנחיות לעיצוב מבנים.
ו. קביעת הנחיות לתכנון נוף.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:
גוש: 100213-4 חלקה 1
גוש: 100209-2 חלקה 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100212חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ במ/ 37הרובע הדרומישינוי
תוכנית23/ 02/ 101/ 2תכנית מתאר אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו22/08/2010
החלטה בדיון בהפקדה09/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/03/2006
קבלת תכנית31/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100207/02/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901509/11/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800428/04/2008