אזור תעשיה הר-טוב -הרחבה.

תוכנית מי/ בת/ 350/ ו

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: אזור תעשיה הר-טוב -הרחבה.
מספר: מי/ בת/ 350/ ו
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יעוד שטחים למטרות תעשיה, שטחי ציבור, מתקנים
הנדסיים ועירוניים,חניה ציבורית,מסחר,מוסדות,
תחום תדלוק ודרכים חדשות.
ב. קביעת זכויות בניה ושימושים מותרים במגרשים
שבתחום התכנית.
ג. קביעת הוראות בינוי,פיתוח ועיצוב וכן תנאים
למתן היתרי בניה.
ד. קביעת הוראות לגבי תקן חניה.
ה. חלוקה חדשה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהעין כרם-בי"ס חקלאי

תיאור המיקום:
ישוב:
בתחום המוא"ז מטה יהודה ממערב ודרום מערב לאיזור
התעשיה נוחם (הר טוב) הקיים, ממזרח ליער ק.ק.ל
הסמוך ליער "הנשיא", ממערב לכביש מס' 38 בקטע שבין
צומת שמשון ובית שמש.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29613חלק19, 2214, 23
29617חלק1
29756חלק3, 5, 7-8, 16, 18-191-2, 4, 11
29757חלק1-14, 17-19, 21, 24-2522
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 373הקצאת שטחים לבנינים - הר טוב.שינוי
תוכניתמי/ במ/ 350/ דאזור תעשיה - הר טובשינוי
תוכניתמי/ בת/ 350/ האזור תעשיה הר-טוב -הרחבהשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/01/1997תאריך פרסום בעיתון: 10/01/1997.
פרסום לאישור ברשומות05/01/1997תאריך פרסום: 05/01/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4474. עמוד: 1146. שנה עברית: התשנז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/12/1996
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/11/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/05/1996
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/01/1996
החלטה בדיון בהפקדה18/01/1996
קבלת תכנית18/01/1996
החלטה בדיון בהתנגדויות18/01/1996
פרסום להפקדה ברשומות16/01/1996תאריך פרסום: 16/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4371. עמוד: 1190. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים12/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 12/01/1996.