אזור תעשיה ומשק - רביבים

תוכנית 20/ מק/ 3028

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה ומשק - רביבים
מספר: 20/ מק/ 3028
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לניצול מיטבי של השטח
וגמישות להתפתחות האזור
באמצעות איחוד וחלוקת מגרשים,
חילוף שטחים, שינוי בקוי בניין והתאמת זכויות הבניה,
ללא שינוי ביעודי הקרקע ובשטחים הכולל,
וללא שינוי בסך השטח המותר לבניה,
שינוי הוראות בדבר גודל שטח מגרש שמותר להקים עליו בניין
והרחבת דרך בתוואי מאושר,
הכל בהתאם לסעיף 62 א (א) (1) (2) (4) (6) (7) לחוק התכנון והבניה.

עיקרי ההוראות:
- איחוד וחחלוקה מחדש של מגרשים בהסכמת בעלים
ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע.
- שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית.
- שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר גודל שטח מגרש
שמותר להקים עליו בניין.
- הרחבת דרך בתוואי מאושר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגברביבים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100184חלק9-12, 19, 26, 38, 42, 44-45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשד/ 8תכנית לצרכי הסדרי רישום קיבוץ רביבים והסביבהשינוי
תוכנית20/ מק/ 3007קיבוץ רביביםשינוי
תוכנית20/ 03/ 106/ 1מצפה רביביםשינוי
תוכנית20/ 03/ 106קיבוץ רביביםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר03/04/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200801203/04/2008