אזור תעשיה חדש אילת

תוכנית 2/ מק/ 332

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה חדש אילת
מספר: 2/ מק/ 332
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין קדמי מ- 8 מ' במצב הקיים ל- 0 מ' במצב המוצע
(ללא שינוי בסה"כ שטחי הבניה הכוללים כמוגדר בתכנית 8/105/03/2 -
התכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 62 א' (א) 4 לחוק התכנון והבניה
שינוי קו בניין הקבוע בתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4001כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 105/ 8תעשיה ומלאכהשינוי