אזור תעשיה חורה

תוכנית 11/ 02/ 176

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה חורה
מספר: 11/ 02/ 176
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מלאכה על ידי
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
אזור מלאכה
גושים: 100012 ח"ח 11

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012חלק3, 11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים31/10/1996תאריך פרסום בעיתון: 31/10/1996.
פרסום לאישור ברשומות26/09/1996תאריך פרסום: 26/09/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4445. עמוד: 77. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון באישור תכנית17/06/1996
פרסום להפקדה ברשומות17/03/1996תאריך פרסום: 17/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4392. עמוד: 2365. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים14/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 14/03/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/02/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/02/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/02/1996
החלטה בדיון בהפקדה26/06/1995
קבלת תכנית09/05/1993