אזור תעשיה כברי - גני תעשייה, מתאר 1

תוכנית ג/ 11608

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה כברי - גני תעשייה, מתאר 1
מספר: ג/ 11608
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תחום שטח תכנית מפורטת לאזור התעשייה הרחבת אזור
תעשייה קיים ושילובו במרקם הנופי .
ב. קביעת הוראות בנייה באזור התעשייה באופן שתשמר
איכות הסביבה ובאופן שלא יפגע האקויפר העשיר העשיר
במים.
ג. פרוט השימושים המותרים בתחום התכנית כך שישמר
מאגר מי תהום נקי מזהום.
ד. קביעת תנאים למיון לבינוי ולהפעלת מפעלים באזור
התעשייה באופן שלא יגרם כל נזק למי האקויפר,אף לא
פוטנציאל לנזק.
ה. התווית רשת כבישים.
ו. פרוט שימושים בשטח לפתוח ולבינוי וכן פרוט סוגי
תעשיות מותרות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרכברי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18332חלק15
18367חלק9-12, 16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5869קבוץ כברישינוי
תוכניתג/ 3874חלוקת מגרשים לבניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה31/01/2000
קבלת תכנית21/11/1999