אזור תעשיה מבועים

תוכנית 7/ 03/ 192/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה מבועים
מספר: 7/ 03/ 192/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת גודל וגבולות מגרשי תעשיה מתוכננים,
בהתאם למידות בשטח.
ב. שינוי גבולות חלקות דרכים 70-71 עפ''י מצב הסלילה בפועל.
ג. קביעת דרכי גישה לחלקות התישיה בהתאם וסווגם.
ד. התאמת התכנון למצב הקיים כולל גידור
בין מחזיקי ובעלי הזכויות במקרקעין.
ה. שינוי יעוד שטחים בהתאם למפורט בתשריט,
וכל זאת בהתאם למצב הפיסי בשטח
ובהתאם לדרישות החלוקה של יוזם התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםמבועים

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:
גוש: 100246/1 חלקי חלקה: 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
246001חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/1988תאריך פרסום: 07/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3535. עמוד: 1174. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים16/02/1988תאריך פרסום בעיתון: 16/02/1988.
החלטה בדיון באישור תכנית11/01/1988
פרסום להפקדה ברשומות07/07/1986תאריך פרסום: 07/07/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3356. עמוד: 2686. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים08/06/1986תאריך פרסום בעיתון: 08/08/1986.
החלטה בדיון בהפקדה19/05/1986
קבלת תכנית01/05/1986