אזור תעשיה מבקיעים

תוכנית 6/ 02/ 234/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה מבקיעים
מספר: 6/ 02/ 234/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת שטח לאזור תעשיה, בהיקף של כ- 140 דונם
ב. שינוי יעודי קרקע מקרקע חקלאית לשטח שיעודו תעשיה, מסחר שירותי רכב,
מתקנים הנדסיים, מבני ציבור וכן שטח ציבורי פתוח, דרכים ותואי קו דלק.
ג. הסדרת תוואי דרך וקו דלק עפ"י מצב קיים בשטח ותכנון עתידי.
ד. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ה. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה ליעודים בתחום התכנית, ושטחי בניה
מירביים, עבור תעשיה: כ- 220,000 מ"ר, מסחר - 40,000 מ"ר, מבני ציבור -
15,000 מ"ר, שרותי רכב - 1,500 מ"ר ומתקנים הנדסיים - 700 מ"ר
ו. קביעת מגבלות בגין קיומו של אתר ארכיאולוגי מוכרז.
ז. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ח. קביעת שלבים לביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןמבקיעים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1274חלק
1275חלק
2845חלק2-4
2846חלק2315, 18, 24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/12/2008תאריך פרסום: 17/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5883. עמוד: 1206. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים05/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/11/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/07/2007
החלטה בדיון באישור תכנית11/12/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/10/2006
פרסום להפקדה ברשומות28/09/2006תאריך פרסום: 28/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5585. עמוד: 190. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים15/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/07/2006
החלטה בדיון בוולק"ח06/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה19/04/2004
קבלת תכנית14/03/2000
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה