אזור תעשיה מג' 66

תוכנית 2/ 03/ 105/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה מג' 66
מספר: 2/ 03/ 105/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לחלק חלוקה חדשה את מגרש מספר 66 2. לקבוע שימושי קרקע לחלוקה החדשה 3. לשנות את רוחב הדרכים בשטח התכנית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, איזור תעשיה ומלאכה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40000חלק48, 54, 56
40001חלק92
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/1981תאריך פרסום: 27/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2740. שנה עברית: התשמא .