אזור תעשיה מודיעים

תוכנית גז/ 401/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה מודיעים
מספר: גז/ 401/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעשיה שיכלול את יעודי
הקרקע הבאים:
א. אזור התעשיה
ב. אזור תעשיות עתירות ידע.
ג. אזור מסחרי מיוחד
ד. תחנות תדלוק
ה. שטח לבניני ציבור
ו. שטח ציבורי פתוח
ז. שטח ציבורי פתוח (עתיקות)
ח. אזור שמורות נוף ויעור
ט. שטח ספורט
י. אזור אחסנה ומסילת ברזל
יא. אזור חקלאי
יב. דרכים
יג. ביטול והתויית דרכים
יד. קביעת הוראות שיקום (מחצבות)
טו. קביעת הוראות פיתוח ושלבי ביצוע
טז. קביעת הוראות ומקבלות בניה ובהתאם ליעודי הקרקע
יז. קביעת הוראות פיתוח ומקבלות בניה ושימוש לשימור
ושיקום נוף לשמירה על איכות הסביבה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןמבוא מודיעים

תיאור המיקום:
מודיעים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4125חלק
4607חלק
4608חלק
4609חלק
4617חלק
4618חלק
4619כל הגוש
4801חלק
5521חלק
5522כל הגוש
5523חלק
5524חלק
5525חלק
5536חלק
5670חלק
5674חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/06/1994תאריך פרסום בעיתון: 23/06/1994.
פרסום לאישור ברשומות03/01/1991תאריך פרסום: 03/01/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3831. עמוד: 1011. שנה עברית: התשנא .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/03/1990
פרסום להפקדה בעיתונים01/11/1989תאריך פרסום בעיתון: 01/11/1989.
פרסום להפקדה ברשומות27/08/1989תאריך פרסום: 27/08/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3692. עמוד: 4002. שנה עברית: התשמט .
קבלת תכנית09/08/1989