אזור תעשיה מעברות

תוכנית עח/ 88/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה מעברות
מספר: עח/ 88/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת אזור התעשיה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרמעברות

תיאור המיקום:
קיבוץ מעברות מחוץ לתחום המשבצת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8091חלק11, 13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/04/1982תאריך פרסום: 07/04/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2801. שנה עברית: התשמב .