אזור תעשיה מרחבים

תוכנית 7/ 03/ 173/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה מרחבים
מספר: 7/ 03/ 173/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פתוח אזור מסחרי לשרות תושבי המועצה האזורית מרחבים ואופקים ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים, שינויים ביעודי קרקע וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מאזור תעשיה, אזור מלאכה, דרך, שטח לבנייני ציבור ושצ"פ ליעוד מסחר.
2. שינוי יעוד מאזור תעשיה לתחנת תדלוק.
3. קביעת תכליות, זכויות ומגבלות בניה בכל יעוד קרקע.
4. אחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
5. קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
6. קביעת הוראות לפי תמ"א 18 שינוי מס' 4 לתחנת תדלוק קיימת.
7. קביעת הוראות להריסת מבנים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחבים

תיאור המיקום:
אזור תעשיה בכניסה לעיר אופקים
בתחום מועצה אזורית מרחבים
קואורדינטה X 581200
קואורדינטה Y 164000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39605חלק4-81-2, 12-14
100212חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 173/ 2מגרש 3 אזור תעשיה מרחביםשינוי
תוכנית7/ 03/ 173אזור תעשיה ליד אופקיםשינוי
תוכניתתמא/ 18/ 4תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק - תחנות זעירות ותיקון הוראותכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות09/07/2012
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1839. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/11/2011
פרסום להפקדה בעיתונים11/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/10/2011
החלטה בדיון בהפקדה26/09/2011
קבלת תכנית15/08/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/05/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/10/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות