אזור תעשיה נועם - שלב ב'

תוכנית 7/ 02/ 328/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה נועם - שלב ב'
מספר: 7/ 02/ 328/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה נ.ע.מ. שלב ב'
על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, שינויים
בייעודי קרקע וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגב
דרוםשמעוניםמרחבים

תיאור המיקום:
אזור תעשיה נ.ע.ם. - צומת בית הגדי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100241חלק7, 21, 31, 3436
100479חלק10-11, 20-21, 56-583, 6
100480חלק5-6, 11, 14, 26-27, 40, 44-50, 52-54
100481חלק17-21, 24-252
100482חלק14-25
100483חלק2-26
100484חלק3-152
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 328/ 2אזור תעשיה דרומית לבית הגדישינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזלאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/05/2006תאריך פרסום: 23/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5531. עמוד: 3332. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים05/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית16/03/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/03/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/01/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות22/07/2003תאריך פרסום: 22/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5208. עמוד: 3541. שנה עברית: התשסג .
החלטה בדיון בוולק"ח21/07/2003
פרסום להפקדה בעיתונים11/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/06/2003
החלטה בדיון בהפקדה24/12/2001
קבלת תכנית04/04/2001