אזור תעשיה צפון - מזרח

תוכנית 23/ 02/ 101/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה צפון - מזרח
מספר: 23/ 02/ 101/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור העשיה אופקים
צפון על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
גבולות האתר: בצפון - נחל אופקים
בדרום - פרק אופקים
במערב - אזור תעשיה אופקים (קיים)
במזרח - נחל פטיש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100212חלק
212001חלק1
212002חלק1, 3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים16/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 16/09/1999.
פרסום לאישור ברשומות09/09/1999תאריך פרסום: 09/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4801. עמוד: 5523. שנה עברית: התשנט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/07/1999
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/08/1998
החלטה בדיון באישור תכנית17/11/1997
פרסום להפקדה ברשומות07/08/1997תאריך פרסום: 07/08/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4555. עמוד: 4959. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים24/07/1997תאריך פרסום בעיתון: 24/07/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/07/1997
החלטה בדיון בהפקדה14/10/1996
קבלת תכנית03/03/1996