אזור תעשיה צפוני אשדוד

תוכנית 3/ מק/ 2082

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה צפוני אשדוד
מספר: 3/ מק/ 2082
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי בקו בניןי אחורי מ- 6.00 מ' ל- 0.00 מ' נקודתי חלקי.
2. קביעת קו בנין צדדי 0.00 מ' המשותף בין המגרשים.
על-פי סעיף 62 א (א) (4) של תיקןו 43 לחוק התכנון והבניה.
3. חלוקת מגרש לפי סעיף 62 א (א) (1) של תיקון 43 לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2046חלק129
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 115/ 11תוכנית מפורטת לאזור תעשיה צפונישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/2002תאריך פרסום: 31/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5123. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים02/10/2002
פרסום להפקדה ברשומות12/05/2002תאריך פרסום: 12/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5074. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200102821/05/2002