אזור תעשיה צפוני - אשדוד

תוכנית 3/ מק/ 2081

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה צפוני - אשדוד
מספר: 3/ מק/ 2081
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בניין על פי סעיף 62 א' (א) (4)
של תיקון 43 לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2297חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 115/ 11תוכנית מפורטת לאזור תעשיה צפונישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/2003תאריך פרסום: 24/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5169. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים11/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות15/08/2002תאריך פרסום: 15/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5102. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים31/07/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200104718/09/2002