אזור תעשיה צפוני - רחוב המדע פינת רחוב הביטחות - אשדוד

תוכנית 3/ 03/ 115/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה צפוני - רחוב המדע פינת רחוב הביטחות - אשדוד
מספר: 3/ 03/ 115/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת גשר מסוע עילי ולקירוי כל האזור התפעולי של המפעל ע"י:
1. קביעת המיקום והגודל של המסוע.
2. קביעת קוי בנין לבינוי המוצע לרבות קו בנין אפס.
3. קביעת תכסית מותרת, ללא שינוי בסה"כ אחוזי הבניה במגרש.
4. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
אזור תעשיה צפוני, רח' המדע, רח' הבטיחות, רח' המתכת.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2026חלק3, 40
2028חלק941, 43
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 115/ 11תוכנית מפורטת לאזור תעשיה צפונישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/03/2009תאריך פרסום: 03/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5924. עמוד: 2636. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים30/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/01/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות21/07/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/01/2008תאריך פרסום: 23/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5769. עמוד: 1673. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים21/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/12/2007
החלטה בדיון בהפקדה06/08/2007
קבלת תכנית26/07/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/07/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה