אזור תעשיה קרית מלאכי

תוכנית 18/ 03/ 105/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה קרית מלאכי
מספר: 18/ 03/ 105/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת מגרש 5 ע"י איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים וביטול חלק מהדרך באזור התעשיה קריית מלאכי.

עיקרי ההוראות:
- איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים מ- 5 ו 5א ל- 5.
- שינוי יעוד חלק משטח הדרך לתעשיה קלה ומלאכה.
- שינוי בקווי בנין.
- קביעת שימושים ותכליות, קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
- קביעת הנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםקרית מלאכיקרית מלאכיקרית מלאכי

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא בפינת רח' העמל ורח' הבשור

קואורדינטה X 176/660
קואורדינטה Y 626/950

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
301חלק125
2470חלק161
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית18/ 03/ 105/ 7שינוי משטח לבניני ציבור לאזור תעשיהשינוי
תוכנית18/ מק/ 2003תכנית מפורטת מס' 18/מק/2003שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/09/2012תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6399. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים17/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט26/07/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/07/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/06/2012
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר11/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 6002. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים08/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/07/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/06/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/06/2011
החלטה בדיון בהפקדה08/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/08/2009
קבלת תכנית09/07/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה