אזור תעשיה שער הנגב

תוכנית 7/ 03/ 128/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה שער הנגב
מספר: 7/ 03/ 128/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת שטחי התעשיה ומלאכה ושטחי הצבור והדרכים
הצמודים, על ידי שינוי ייעוד של קרקע חקלאית.
ב. קביעת מגרשים לתעשיה ומלאכה, שטחי ציבור ודרכים,
וקביעת זכויות ומגבלות בניה.
ג. איחוד וחלוקה מחדש של המגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
שער הנגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
600חלק
760חלק
1888חלק
1889חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 128/ 2מפעלע שער הנגבשינוי
תוכנית7/ 03/ 128/ 4שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה מפעלי שער הנגבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/05/1992תאריך פרסום בעיתון: 22/05/1992.
פרסום לאישור ברשומות15/04/1992תאריך פרסום: 15/04/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3995. עמוד: 2886. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון באישור תכנית10/02/1992
פרסום להפקדה ברשומות08/12/1991תאריך פרסום: 08/12/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3951. עמוד: 1016. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים13/09/1991תאריך פרסום בעיתון: 13/09/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/09/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/09/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה02/09/1991
החלטה בדיון בהפקדה15/02/1988
קבלת תכנית24/09/1981