אזור תעשיה (דרום - מערב) מגרשים 1-2- - נתיבות

תוכנית 22/ 02/ 101/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה (דרום - מערב) מגרשים 1-2- - נתיבות
מספר: 22/ 02/ 101/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור תעשיה בהיקף של כ- 90 דונם נוספים על ידי שינויים בייעודי קרקע וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעודי קרקע, לרבות שינוי קרקע חקלאית לתעשיה, לתעשיה קלה ומלאכה, למסחר, לשטח ציבורי פתוח ולדרכים.
2. שינוי בחלוקת מגרשים באזור התעשיה הקיים.
3. קביעת שימושים מותרים בכל יעוד קרקע וקביעת הוראות בינוי ופיתוח.
4. התווית דרכים ושטחי חניה וביטול דרכים.
5. קביעת הוראות בנושאים סביבתיים.
6. קביעת הוראות בינוי וקביעת קווי בנין.
7. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
בדרום מזרח העיר נתיבות, צמוד לאזור התעשייה החדש, מדרום לו
קואורדינטה מערב מזרח - Y 160000
קואורדינטה דרום צפון - X 590950

גושים וחלקות:
חלק מגוש 100279 לא מוסדר
גוש 100280/3 חלק מחלקה 4

מרחבי תכנון גובלים בתכנית:
מועצה אזורית שדות נגב- מרחב תכנון מקומי שמעונים

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ בת/ 53פארק תעשיה - נתיבות.שינוי
תוכנית22/ 02/ 101/ אתכנית מתאר נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/03/2008תאריך פרסום: 20/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5787. עמוד: 2459. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים29/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/02/2008
החלטה בדיון באישור תכנית13/08/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות05/06/2007תאריך פרסום: 05/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5676. עמוד: 3042. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים25/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/04/2007
החלטה בדיון בוולק"ח18/12/2006
החלטה בדיון בהפקדה27/12/2004
קבלת תכנית03/12/2001