אזור תעשיה - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 127

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 127
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר בניית מתקנים הנדסיים בשטח פרטי פתוח,
בהיקף של עד % 5 מסה"כ המגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
מקום: אזור תעשיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23חלק4, 14
39556חלק53
39557חלק126
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 102/ 110שינוי לתכנית מפורטת - נווה אופקים - אזור משולב (תעשיה+מסחר)שינוי
תוכנית23/ מק/ 2008אזור התעשיה - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/08/2004תאריך פרסום: 01/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5318. עמוד: 3549. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים15/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/06/2004
החלטה בדיון באישור תכנית07/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות29/02/2004תאריך פרסום: 29/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5276. עמוד: 2065. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים12/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/01/2004
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/12/2002
קבלת תכנית29/05/2002