אזור תעשיה - מגרש 152 - רהט

תוכנית 17/ 03/ 301/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה - מגרש 152 - רהט
מספר: 17/ 03/ 301/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת 5 מגרשים לתעשיה קלה ומלאכה ברהט.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי ביעוד קרקע מאזור לתכנון מיוחד (מגרש מס' 152) לתעשיה קלה ומלאכה (תאי שטח מס' 1-5).
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור תעשיה קלה ומלאכה ל- 80%, מתוכם 70% המהווים שטחים עיקריים.
ד. קביעת התכליות והשימושים.
ה. קביעת הנחיות כלליות לתשתיות ותנאים למתן היתרי בניה.
ו. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט

תיאור המיקום:
אזור מלאכה ותעשיה
מגרש מס' 152

קואורדינטה מערב מזרח Y 589300
קואורדינטה דרום צפון X 178700

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
400206חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ בת/ 31אזור תעשיה רהטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים30/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2766. שנה עברית: התשע .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/03/2010
החלטה בדיון באישור תכנית25/01/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית16/11/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2009
פרסום להפקדה בעיתונים25/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5795. שנה עברית: התשסט .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/08/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/08/2009
החלטה בדיון בהפקדה15/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/12/2007
קבלת תכנית18/11/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000125/01/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים107330/09/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800915/09/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה