אזור תעשיה - מגרש 71 חורה

תוכנית 7/ 03/ 513

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה - מגרש 71 חורה
מספר: 7/ 03/ 513
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של מגרש מס' 71 מאזור מלאכה ותעשיה זעירה ליעוד משולב מסחר ותעשיה קלה ומלאכה, שישמש להקמת חנויות, אולמות ארועים, שרותי אוכל ומשקה, שרותים אישיים, משרדים פרטיים וציבוריים וכד' ושימושים מתחום תעשיה קלה ומלאכה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מאזור מלאכה ותעשיה זעירה לאזור משולב מסחר ותעשיה קלה ומלאכה.
ב. קביעת שטחי הבניה המירביים במגרש ל- 80% מתוכם 60% המהווים שטחים עיקריים.
ג. קביעת התכליות והשימושים.
ד. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
ה. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
מגרש 71 באזור מלאכה ותעשיה זעירה בחורה
קואורדינטה מערב מזרח- Y 578150
קואורדינטה דרום צפון -X 192900

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
400015חלק1
400237חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית11/ 02/ 176/ 1אזור מלאכה בחורהשינוי
תוכנית11/ 02/ 176אזור תעשיה חורהשינוי
תוכנית7/ מק/ 2505אזור תעשיה מגרש 48 ב' חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/12/2008תאריך פרסום: 17/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5883. עמוד: 1205. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים28/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית03/11/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2008
פרסום להפקדה ברשומות31/07/2008תאריך פרסום: 31/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5836. עמוד: 4216. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים08/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה03/03/2008
קבלת תכנית10/02/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/01/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה