אזור תעשיה - מגרשים 64-64 חורה

תוכנית 7/ 03/ 495

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה - מגרשים 64-64 חורה
מספר: 7/ 03/ 495
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור מלאכה ותעשיה זעירה כמפורט להלן:
א. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח (מגרשים מס' 902, 903 ) לאזור מלאכה ותעשיה זעירה (מגרשים מס' 63, 64).
ב. קביעת שטחי הבניה המירביים במגרשים 63, 64 ל- 80% מתוכם 60% המהווים שטחים עיקריים.
ג. קביעת התכליות והשימושים.
ד. קביעת התנאים למתן היתרי בניה והנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ה. קביעת הנחיות כלליות לתשתיות ושלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
אזור מלאכה ותעשיה זעירה
מגרשים 902 ו- 903

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
400015חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית11/ 02/ 176אזור תעשיה חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/03/2008תאריך פרסום: 10/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5784. עמוד: 2230. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים29/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2007
החלטה בדיון באישור תכנית22/10/2007
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2007תאריך פרסום: 04/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5713. עמוד: 4288. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה26/03/2007
קבלת תכנית04/02/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו23/01/2007