אזור תעשיה - משואות יצחק

תוכנית 6/ מק/ 2053

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה - משואות יצחק
מספר: 6/ מק/ 2053
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשינוי תחום אזור התעשיה
על ידי שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקלת מגרשים
בהסכמת בעלים וקביעת הנחיות זכויות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירמשואות יצחק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2906חלק24, 17, 24-25, 33
2907חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 143/ 3משואות יצחקשינוי
תוכנית6/ 03/ 143/ 4מושב משואות יצחקשינוי
תוכנית6/ 03/ 143/ 1/ אקביעת יעודי קרקעשינוי
תוכנית6/ 02/ 224תכנית מתאר שפירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200112527/06/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח19021/06/2004