אזור תעשיה - רח' סמלו - נתיבות

תוכנית 22/ 02/ 101/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה - רח' סמלו - נתיבות
מספר: 22/ 02/ 101/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת שטח לתעשיה ומסחר על ידי שינויים ביעודי קרקע
איחוד וחלוקת מגרשים מחדש, שינוי בקוי בנין וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
אזור תעשיה - רחוב סמלו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576חלק55
39583חלק43, 60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 104/ 14חלוקת מגרש מחדששינוי
תוכנית22/ 02/ 101/ 6אזור תעשיה נתיבות שינוי מאזור תעשיה לשטח מסחרישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים14/11/2005
פרסום תכנית לדחייה ברשומות16/04/2001תאריך פרסום: 16/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4978. עמוד: 2254. שנה עברית: התשסא .
החלטה בדיון באישור תכנית19/02/2001
פרסום להפקדה ברשומות08/02/1996תאריך פרסום: 08/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4379. עמוד: 1587. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים11/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/01/1996
החלטה בדיון בהפקדה04/12/1995
קבלת תכנית12/09/1995