אזור תעשיה 2 שוקניון - אשדוד

תוכנית 3/ מק/ 2055

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה 2 שוקניון - אשדוד
מספר: 3/ מק/ 2055
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית שתאפשר הקמת תחנת דלק מדרגה ב',
בנוסף לתכליות המותרות במגרש ובמסגרת זכויות הבניה
המותרות עפ"י תכנית קיימת, כמו כן חלוקה בהסכמת בעלים.
שיאפשרו הסדרי תנועה וגישה מוטורית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2062חלק5623
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101/ 5תכנית מיתאר לתחנות תדלוקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/11/2002תאריך פרסום: 28/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5133. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים28/10/2002
פרסום להפקדה ברשומות04/06/2002תאריך פרסום: 04/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5081. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200104929/09/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200102821/05/2002