אזור תעשיה, גשר הזיו

תוכנית ג/ 2064

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה, גשר הזיו
מספר: ג/ 2064
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח עבור תעשייה בסמוך למשק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגשר הזיו

תיאור המיקום:
ישוב: גשר הזיו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18197חלק
18200חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 970גשר הזיושינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/1976תאריך פרסום: 26/08/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2247. עמוד: 2376. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון באישור תכנית12/04/1976
פרסום להפקדה ברשומות25/12/1975תאריך פרסום: 25/12/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2178. עמוד: 803. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה09/12/1974
קבלת תכנית13/08/1974