אזור תעשיה- חורה

תוכנית 11/ 03/ 190

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה- חורה
מספר: 11/ 03/ 190
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להתוויית דרך והסדרת אזור
מלאכה ותעשיה זעירה על ידי שינויים ביעודי קרקע,
איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
אזור מלאכה
גוש: 100012 ח"ח 11, ח-89

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012חלק3, 11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 10/01/1999.
פרסום לאישור ברשומות31/12/1998תאריך פרסום: 31/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4718. עמוד: 1520. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/11/1998
החלטה בדיון באישור תכנית27/07/1998
פרסום להפקדה ברשומות26/04/1998תאריך פרסום: 26/04/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4639. עמוד: 3419. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים09/04/1998תאריך פרסום בעיתון: 09/04/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/03/1998
החלטה בדיון בהפקדה19/01/1998
קבלת תכנית29/07/1997