אזור תעשייה ומשק - רביבים

תוכנית 20/ 03/ 106/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשייה ומשק - רביבים
מספר: 20/ 03/ 106/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לניצול מיטבי של השטח וגמישות להתפתחות האזור באמצעות שינוי בייעודי הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים, שינוי בקווי בנין והתאמת זכויות הבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגברביבים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100184חלק9-12, 19, 26, 38, 42, 44-45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשד/ 8תכנית לצרכי הסדרי רישום קיבוץ רביבים והסביבהשינוי
תוכנית20/ מק/ 3007קיבוץ רביביםשינוי
תוכנית20/ 03/ 106/ 1מצפה רביביםשינוי
תוכנית20/ 03/ 106קיבוץ רביביםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/03/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/07/2009
קבלת תכנית12/05/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב201100322/06/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100428/03/2011