אזורים-נאות שקד

תוכנית נת/ 362/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזורים-נאות שקד
מספר: נת/ 362/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרכים קיימות, פתיחת דרכים חדשות קביעת שטח' לצרכי מסחר ומגורים שטחים ציבוריים פתוחים ושטחים לבנייני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניה

תיאור המיקום:
נתניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7932חלק304, 307, 312, 316-321, 323-325, 328-335, 338-339, 382, 398, 413-415, 421-422, 425-426, 428-429, 431, 433-434
7941חלק34, 41
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/11/1964תאריך פרסום: 12/11/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1131. שנה עברית: התשכה .